دانشگاه خوارزمی

امام حسین (ع):

مَوت فی عزّ خیردٌ من حیاة فی ذلّ

مرگ با عزت بهتر از زندگی ننگین است.

 

(بلاغة الحسین، ص 282)