دانشگاه خوارزمی

 

 

در هر قسمت از نرم افزار اتوماسیون اداری با فشردن کلید F1

از راهنمایی مربوط به آن بهره مند شوید.