دانشگاه خوارزمی

 
استفاده از فناوری اطلاعات جهت تبادل اطلاعات درون سازمانی در بستر
اتوماسیون اداری